معرفی وبلاگ
ما باید این توجه را هیچوقت از خود بیرون نکنیم، از مغز خود بیرون نکنیم که ما بندگان خدا هستیم و در راه او و در سبیل او حرکت می کنیم و پیشروی می کنیم. اگر شهادت نصیب شد، سعادت است و اگر پیروزی نصیب شد سعادت است. حضرت امام خمینی (ره)
دسته
لینک دوستان
سنگر همرزمان
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 255208
تعداد نوشته ها : 207
تعداد نظرات : 27
Rss
طراح قالب
GraphistThem244

بهرغم اینکه آمارهای منتشر شده از سوی برخی از دولتها در زمینه درصد جمعیتی اقوام و اقلیتهای تابعه خود که به نحوی با دولت مرکزی مشکلات اجتماعی و سیاسی دارند، تا حدی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، براساس آمارهای رسمی و غیر رسمی، جمعیت عراق در سال 1995 چیزی بالغ بر پانزده تا شانزده میلیون نفر بوده که از این تعداد، 97 درصد مسلمان و 3 درصد مسیحی، یهودی و آشوری هستند مجله Middle east ترکیب قومی، مذهبی عراق را طبق جدیدترین آمارخود این گونه بیان می‏کند که درصد آنها با دوره جنگ ایران و عراق تفاوت چندانی ندارد. 
 جمعیتعرب در عراق به دو دسته شیعه و سنی تقسیم می‏شوند که شیعیان این کشور حدود60 تا 65 درصد را شامل می‏شوند و همواره، برای دولت مرکزی مشکل‏ساز بوده ‏اند.

مسیحیان نیز چیزی در حدود 3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند کهگروه های کوچک‏تر مسیحی  چونارتدوکس ها، کاتولیک های سوری، ارمنی، ارتدوکس های یونانی و آشوری ها را شامل می‏شوند.

در این نوشته، به دلیل اهمیت شیعیان در عراق از پرداختن به تاریخچه سیاسی سایر اقلیتها پرهیز می‏شود و از آنجا که، به نقش و جایگاه کردها در جنگ ایران و عراق نیز در مقاله جداگانه‏ای پرداخته شده است، تنها به مرور گذرایی بر تاریخچه سیاسی و مشکلات اقلیت کرد و با دولت مرکزی در چند دهه گذشته بسنده می‏کنیم و در ادامه، به نقش و جایگاه شیعیان در جنگ ایران و عراق می‏پردازیم.
منبع: کتاب بحران ملیت سازی در عراق

بهرغم اینکه آمارهای منتشر شده از سوی برخی از دولتها در زمینه درصد جمعیتی اقوام و اقلیتهای تابعه خود که به نحوی با دولت مرکزی مشکلات اجتماعی و سیاسی دارند، تا حدی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، براساس آمارهای رسمی و غیر رسمی، جمعیت عراق در سال 1995 چیزی بالغ بر پانزده تا شانزده میلیون نفر بوده که از این تعداد، 97 درصد مسلمان و 3 درصد مسیحی، یهودی و آشوری هستند مجله Middle east ترکیب قومی، مذهبی عراق را طبق جدیدترین آمارخود این گونه بیان می‏کند که درصد آنها با دوره جنگ ایران و عراق تفاوت چندانی ندارد. 
 جمعیتعرب در عراق به دو دسته شیعه و سنی تقسیم می‏شوند که شیعیان این کشور حدود60 تا 65 درصد را شامل می‏شوند و همواره، برای دولت مرکزی مشکل‏ساز بوده‏اند. مسیحیان نیز چیزی در حدود 3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند کهگروههای کوچک‏تر مسیحی  چونارتدوکسها، کاتولیکهای سوری، ارمنی، ارتدوکسهای یونانی و آسوریها را شامل می‏شوند.

در این نوشته، به دلیل اهمیت شیعیان در عراق از پرداختن به تاریخچه سیاسی سایر اقلیتها پرهیز می‏شود و از آنجا که، به نقش و جایگاه کردها در جنگ ایران و عراق نیز در مقاله جداگانه‏ای پرداخته شده است، تنها به مرور گذرایی بر تاریخچه سیاسی و مشکلات اقلیت کرد و با دولت مرکزی در چند دهه گذشته بسنده می‏کنیم و در ادامه، به نقش و جایگاه شیعیان در جنگ ایران و عراق می‏پردازیم.
منبع: کتاب بحران ملیت سازی در عراق

بهرغم اینکه آمارهای منتشر شده از سوی برخی از دولتها در زمینه درصد جمعیتی اقوام و اقلیتهای تابعه خود که به نحوی با دولت مرکزی مشکلات اجتماعی و سیاسی دارند، تا حدی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، براساس آمارهای رسمی و غیر رسمی، جمعیت عراق در سال 1995 چیزی بالغ بر پانزده تا شانزده میلیون نفر بوده که از این تعداد، 97 درصد مسلمان و 3 درصد مسیحی، یهودی و آشوری هستند مجله Middle east ترکیب قومی، مذهبی عراق را طبق جدیدترین آمارخود این گونه بیان می‏کند که درصد آنها با دوره جنگ ایران و عراق تفاوت چندانی ندارد. 
 جمعیتعرب در عراق به دو دسته شیعه و سنی تقسیم می‏شوند که شیعیان این کشور حدود60 تا 65 درصد را شامل می‏شوند و همواره، برای دولت مرکزی مشکل‏ساز بوده‏اند. مسیحیان نیز چیزی در حدود 3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند کهگروههای کوچک‏تر مسیحی  چونارتدوکسها، کاتولیکهای سوری، ارمنی، ارتدوکسهای یونانی و آسوریها را شامل می‏شوند. در این نوشته، به دلیل اهمیت شیعیان در عراق از پرداختن به تاریخچه سیاسی سایر اقلیتها پرهیز می‏شود و از آنجا که، به نقش و جایگاه کردها در جنگ ایران و عراق نیز در مقاله جداگانه‏ای پرداخته شده است، تنها به مرور گذرایی بر تاریخچه سیاسی و مشکلات اقلیت کرد و با دولت مرکزی در چند دهه گذشته بسنده می‏کنیم و در ادامه، به نقش و جایگاه شیعیان در جنگ ایران و عراق می‏پردازیم.
منبع: کتاب بحران ملیت سازی در عراق

بهرغم اینکه آمارهای منتشر شده از سوی برخی از دولتها در زمینه درصد جمعیتی اقوام و اقلیتهای تابعه خود که به نحوی با دولت مرکزی مشکلات اجتماعی و سیاسی دارند، تا حدی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، براساس آمارهای رسمی و غیر رسمی، جمعیت عراق در سال 1995 چیزی بالغ بر پانزده تا شانزده میلیون نفر بوده که از این تعداد، 97 درصد مسلمان و 3 درصد مسیحی، یهودی و آشوری هستند مجله Middle east ترکیب قومی، مذهبی عراق را طبق جدیدترین آمارخود این گونه بیان می‏کند که درصد آنها با دوره جنگ ایران و عراق تفاوت چندانی ندارد. 
 جمعیتعرب در عراق به دو دسته شیعه و سنی تقسیم می‏شوند که شیعیان این کشور حدود60 تا 65 درصد را شامل می‏شوند و همواره، برای دولت مرکزی مشکل‏ساز بوده‏اند. مسیحیان نیز چیزی در حدود 3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند کهگروههای کوچک‏تر مسیحی  چونارتدوکسها، کاتولیکهای سوری، ارمنی، ارتدوکسهای یونانی و آسوریها را شامل می‏شوند.

در این نوشته، به دلیل اهمیت شیعیان در عراق از پرداختن به تاریخچه سیاسی سایر اقلیتها پرهیز می‏شود و از آنجا که، به نقش و جایگاه کردها در جنگ ایران و عراق نیز در مقاله جداگانه‏ای پرداخته شده است، تنها به مرور گذرایی بر تاریخچه سیاسی و مشکلات اقلیت کرد و با دولت مرکزی در چند دهه گذشته بسنده می‏کنیم و در ادامه، به نقش و جایگاه شیعیان در جنگ ایران و عراق می‏پردازیم.
منبع: کتاب بحران ملیت سازی در عراق

به رغم اینکه آمارهای منتشر شده از سوی برخی از دولتها در زمینه درصد جمعیتی اقوام و اقلیتهای تابعه خود که به نحوی با دولت مرکزی مشکلات اجتماعی و سیاسی دارند، تا حدی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، براساس آمارهای رسمی و غیر رسمی، جمعیت عراق در سال 1995 چیزی بالغ بر پانزده تا شانزده میلیون نفر بوده که از این تعداد، 97 درصد مسلمان و 3 درصد مسیحی، یهودی و آشوری هستند مجله Middle east ترکیب قومی، مذهبی عراق را طبق جدیدترین آمار خود این گونه بیان می‏کند که درصد آنها با دوره جنگ ایران و عراق تفاوت چندانی ندارد. 
 جمعیت عرب در عراق به دو دسته شیعه و سنی تقسیم می‏شوند که شیعیان این کشور حدود 60 تا 65 درصد را شامل می‏شوند و همواره، برای دولت مرکزی مشکل‏ساز بوده‏اند. مسیحیان نیز چیزی در حدود 3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند که گروههای کوچک‏تر مسیحی  چون ارتدوکسها، کاتولیکهای سوری، ارمنی، ارتدوکسهای یونانی و آسوریها را شامل می‏شوند. در این نوشته، به دلیل اهمیت شیعیان در عراق از پرداختن به تاریخچه سیاسی سایر اقلیتها پرهیز می‏شود و از آنجا که، به نقش و جایگاه کردها در جنگ ایران و عراق نیز در مقاله جداگانه‏ای پرداخته شده است، تنها به مرور گذرایی بر تاریخچه سیاسی و مشکلات اقلیت کرد و با دولت مرکزی در چند دهه گذشته بسنده می‏کنیم و در ادامه، به نقش و جایگاه شیعیان در جنگ ایران و عراق می‏پردازیم.
منبع: کتاب بحران ملیت سازی در عراق

X